Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van onze website of diensten, zoals de Erlang C Calculator, Agenses Insights, Agenses Forecasting and Agenses Scheduling  (samen “Services”) en software die wij toevoegen als onderdeel van de Diensten, inclusief applicaties, Content Files (hieronder gedefinieerd), scripts, instructiesets en alle daaraan gerelateerde documentatie (samen “Software”) vallen onder deze voorwaarden. Door de Services of Software te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden. Als u een andere overeenkomst met ons hebt gesloten over specifieke Services of Software, gelden de voorwaarden van die overeenkomst als deze in strijd zijn met deze voorwaarden. Zoals verder wordt besproken in Sectie 3 hieronder, behoudt u alle rechten en eigendom die u hebt over uw content die u beschikbaar stelt via de Services.

1. Hoe deze overeenkomst werkt.

1.1 Rechtskeuze. Zowel als u binnen of buiten Nederland woonachtig bent, hebt u een relatie met Agenses B.V. en is de wetgeving van Nederland op de Services en Software van toepassing.  Waar het wettelijk niet is toegestaan, proberen wij deze rechten niet te beperken.
1.2 In aanmerking komen. U mag alleen van de Services gebruikmaken als u ouder bent dan 13 jaar.
1.3 Privacy. Het Privacybeleid op http://www.agenses.com/nl/privacy is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Door de Services of Software te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het Privacybeleid.
1.4 Gebruiksgegevens. U kunt informatie delen met Agenses over uw gebruik van onze Services en Software. Deze informatie is gekoppeld aan uw account bij Agenses waardoor wij u een persoonlijker ervaring kunnen leveren en de kwaliteit en functies van onze producten kunnen verbeteren.
1.5 Beschikbaarheid. Pagina’s die de Services beschrijven, zijn wereldwijd beschikbaar, maar dit betekent niet dat alle Services of functies van services beschikbaar zijn in uw land of dat door gebruikers gegenereerde content die beschikbaar is via de Services wettig is in uw land. Wij kunnen de toegang tot bepaalde Services (of bepaalde functies van services of content) in bepaalde landen blokkeren. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw gebruik van de Services wettig is waar u deze gebruikt. Services zijn niet in alle talen beschikbaar.
1.6 Aanvullende beperkingen. Sommige Services of Software zijn ook onderhevig aan de onderstaande aanvullende voorwaarden (de “Aanvullende Voorwaarden”). Content die wij aan u aanbieden (zoals Software, whitepapers enz.) valt onder een licentie, wordt niet aan u verkocht en Aanvullende Voorwaarden kunnen daarop van toepassing zijn. Nieuwe Aanvullende Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd toegevoegd worden.
  • Er zijn op dit moment geen Service of Software specifieke aanvullende voorwaarden.

 

1.7 Volgorde van prioriteit. Als er een conflict is tussen de voorwaarden van deze Overeenkomst en de Aanvullende Voorwaarden, dan zijn de Aanvullende Voorwaarden van toepassing met betrekking tot die Service of Software.
1.8 Aanpassingen. Wij kunnen de Services, Software (inclusief een deel of functies ervan) op elk moment aanpassen, bijwerken of stopzetten zonder enige verplichting naar u of iemand anders toe. Wij zullen echter redelijke inspanningen verrichten om u te informeren voordat wij de wijziging toepassen. Wij zullen u ook redelijke tijd bieden uw content te downloaden. Als wij de Service in zijn geheel stopzetten, bieden wij u een pro rata terugbetaling van ongebruikte kosten voor die Dienst die u vooruitbetaald hebt.

2. Gebruik van de Service.

2.1 Licentie. Onderhevig aan uw naleving van deze voorwaarden en de wet, hebt u toegang tot en mag u gebruikmaken van de Services.
2.2 Intellectuele eigendom van Agenses. Wij (en onze licentiegevers) blijven de enige houder van alle rechten en eigendomsrechten op en belangen in de Services en Software. We behouden ons alle rechten voor die niet onder deze voorwaarden zijn verleend.
2.3 Opslag. Als de Services opslag aanbieden, raden wij u aan dat u regelmatig een back-up maakt van uw content. We kunnen redelijke technische limieten instellen voor uw inhoud, bijvoorbeeld ten aanzien van de bestandsgrootte, opslagruimte en verwerkingscapaciteit. We kunnen de Services opschorten totdat u binnen de limiet van de opslagruimte voor uw account valt.
2.4 Door gebruikers gemaakte content. We kunnen inhoud hosten die onze gebruikers hebben gemaakt. Als u zich toegang verschaft tot onze Services, kunt u content tegenkomen die u beledigend of verontrustend vindt. Uw enige verhaalmogelijkheid is om de content niet langer te bekijken. Indien beschikbaar kunt u ook op de knop Melden klikken om de content bij ons te melden.
2.5 Inhoudsbestanden. “Inhoudsbestanden”betekent door Agenses geleverde voorbeeldbestanden, zoals csv-bestanden, statistieken of grafieken. Tenzij anderszins is beschreven in de documentatie of een specifieke licentie in verband met de Inhoudsbestanden, mag u alle Inhoudsbestanden gebruiken, weergeven, aanpassen, hergebruiken en verspreiden. U mag de Inhoudsbestanden echter niet afzonderlijk verspreiden (bijvoorbeeld in omstandigheden waarin de Inhoudsbestanden de primaire waarde van het gedistribueerde product vertegenwoordigen) en u mag geen handelsmerkrechten laten gelden met betrekking tot de Inhoudsbestanden of daarvan afgeleide werken.
2.6 Andere licentietypen.
(a) NFR-versie. We kunnen de Software of Services markeren als ‘proef-‘, ‘evaluatie-‘ en ‘niet voor wederverkoop bestemd’ exemplaar of met een andere soortgelijke aanduiding (“NFR-versie“). U kunt de NFR-versie alleen tijdens de periode installeren en gebruiken en alleen voor de doeleinden zoals wij die hebben aangegeven toen wij de NFR-versie ter beschikking stelden. U mag materiaal dat u met de NFR-versie hebt gemaakt, alleen voor niet-commerciële doeleinden gebruiken.
(b) Prerelease-versie. We kunnen de Software of Services of een functie van de Software of Services aanduiden als prerelease- of betaversie (“Prerelease-versie”). De Prerelease-versie is niet het eindproduct en kan bugs bevatten waardoor er systeem- of andere fouten en gegevensverlies optreden. We kunnen ervoor kiezen de Prerelease-versie niet commercieel vrij te geven. U dient het gebruik van de Prerelease-versie onmiddellijk te staken en alle kopieën van de Prelease-versie te vernietigen als we u dit vragen of als we een commerciële versie van de Prelease-versie vrijgeven. Afzonderlijke overeenkomsten die wij met u aangaan met betrekking tot de Prereleaseversie hebben prioriteit boven de voorwaarden van de Prereleaseversie die in deze sectie worden aangegeven.
(c) Onderwijsversie. Als we aangeven dat Software of Service is bestemd voor gebruikers in het onderwijs (“Onderwijsversie”), mag u alleen de Onderwijsversie gebruiken als u voldoet aan de deelnamevoorwaarden. U mag de Onderwijsversie alleen installeren en gebruiken in het land waar u in aanmerking komt als educatieve gebruiker. Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte, betekent het woord ‘land’ in de vorige zin de Europese Economische Ruimte.

3. Uw Content

3.1 Eigendom. U hebt alle rechten en het eigendom van uw content. Wij claimen geen eigendomsrechten over uw content.
3.2 Licenties over uw content om de Services te kunnen aanbieden.Wij hebben bepaalde licenties van u nodig over uw content om de Services te kunnen aanbieden. Als u de content naar de Services uploadt, geeft u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, sublicenceerbare en overdraagbare licentie om de content te gebruiken, reproduceren, tonen, verspreiden, aan te passen (om uw content bijvoorbeeld beter uit te laten komen), in het openbaar uit te voeren en vertalen voor zover dat nodig is als reactie op door gebruikers gestimuleerde acties (zoals wanneer u ervoor kiest uw content voor uzelf op te slaan of met anderen te delen). Deze licentie is uitsluitend bedoeld voor het exploiteren en verbeteren van de Services.
3.3 Onze toegang. Wij hebben op beperkte wijze toegang tot uw content en zullen beperkt uw content bekijken en beluisteren. Wij moeten bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Services uw content openen, bekijken en beluisteren om (a) te reageren op ondersteuningsverzoeken; (b) fraude, beveiligingsproblemen, onwettige zaken of technische problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken, en (c) deze voorwaarden uit te voeren. Onze geautomatiseerde systemen kunnen uw content analyseren aan de hand van technieken als machine learning. Deze analyse kan uitgevoerd worden als de content wordt verstuurd, ontvangen of als het wordt opgeslagen. Vanuit deze analyse kunnen wij de Services verbeteren.
3.4 Uw Content delen
(a) Delen. Sommige Services kunnen functies bieden die u toestaan uw content de delen met andere gebruikers of het openbaar te maken. “Delen”betekent e-mailen, publiceren, verzenden, uploaden of anderszins beschikbaar stellen (aan ons of aan andere gebruikers) via uw gebruik van de Services. Andere gebruikers kunnen uw content op veel manieren gebruiken, kopiëren, aanpassen of opnieuw delen. Overweeg zorgvuldig wat u wilt delen of openbaar wilt maken, aangezien u geheel verantwoordelijk bent voor de content die u deelt.
(b) Mate van toegang. We controleren niet wat anderen met uw content doen. U bent verantwoordelijk voor het bepalen van de beperkingen die op uw content worden geplaatst en voor het toepassen van de juiste mate van toegang tot uw content. Als u geen toegangsniveau instelt voor uw inhoud, worden mogelijk standaard de meest uitgebreide toegangsrechten verleend. Het is uw verantwoordelijkheid andere gebruikers te laten weten hoe uw content gedeeld mag worden en de instelling met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot of het delen van uw content aan te passen.
(c) Opmerkingen.Via de Services kunt u content becommentariëren. Opmerkingen zijn niet anoniem en kunnen worden gezien door andere gebruikers. Uw opmerkingen kunnen worden verwijderd door u, andere gebruikers of ons.
3.5 Beëindiging van licentie. U kunt deze licentie voor uw content op elk moment intrekken en onze rechten beëindigen door uw content uit de Service te verwijderen. Echter kunnen bepaalde kopieën van uw content worden achtergehouden als onderdeel van onze routine back-ups.
3.6 Feedback. U bent niet verplicht ideeën, suggesties of voorstellen (“Feedback”) aan ons kenbaar te maken. Als u echter Feedback aan ons kenbaar maakt, dan geeft u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije licentie die sublicenceerbaar en overdraagbaar is voor het maken, gebruiken, verkopen, gemaakt hebben van, aanbieden om te verkopen van, importeren, reproduceren, tonen, verspreiden, aanpassen en het openbaar uitvoeren van de Feedback.
3.7 Uw Content verkopen. Wij kunnen u toestaan uw content onder licentie via onze Services aan te bieden aan andere gebruikers. Indien beschikbaar kunt u ervoor kiezen uw content via ons onder licentie aan te bieden onder een afzonderlijke overeenkomst of rechtstreeks aan andere gebruikers onder een overeenkomst tussen u en de koper.

4. Accountgegevens.

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account. Stel Klantenondersteuning direct op de hoogte als u achter onbevoegd gebruik van uw account komt. U mag (a) uw accountinformatie niet delen (behalve met een bevoegde accountbeheerder) of (b) de account van iemand anders niet gebruiken. Uw accountbeheerder kan uw accountinformatie gebruiken voor het beheren van uw gebruik van en toegang tot de Services.

5. Gebruikersgedrag.

5.1 Verantwoordelijk gebruik.De communities van Agenses bestaan vaak uit gebruikers die een bepaalde mate van beleefdheid en professionaliteit verwachten. U dient de Services op een verantwoordelijke manier te gebruiken.
5.2 Misbruik. U mag de Services, Software of content die wij u bieden als onderdeel van de Services niet misbruiken. U mag bijvoorbeeld:
(a) de Services, Software of content niet kopiëren, wijzigen, hosten, streamen, sublicenceren of doorverkopen;
(b) anderen niet in staat stellen of toestaan de Service, Software of content te gebruiken via uw accountinformatie;
(c) de content of Software die bij de Services horen niet gebruiken voor het opstellen van een database;
(d) geen toegang verschaffen of pogen toegang te verschaffen tot de Services via iets anders dan de interface die wij aanbieden of hebben goedgekeurd;
(e) toegangs- of gebruiksbeperkingen niet omzeilen die zijn ingesteld om bepaald gebruik van de Services te voorkomen;
(f) geen content delen of gedrag vertonen die de Rechten op Intellectueel eigendom (“Rechten op Intellectueel eigendom”betekent auteursrecht, morele rechten, handelsmerk, handelskenmerk, patent, handelsgeheim, oneerlijke concurrentie, recht op privacy, recht op publiciteit en andere eigendomsrechten) van iemand schenden;
(g) geen content uploaden of delen die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, vulgair, onzedelijk of blasfemisch is;
(h) u niet uitgeven voor een andere persoon of entiteit, of onterecht beweren dat u een persoon of entiteit vertegenwoordigt of op andere wijze uw relatie met deze persoon of entiteit onjuist voorspiegelen;
(i) niet proberen de Diensten, software of hardware onklaar te maken, te beschadigen of te vernietigen;
(j) niet een andere gebruiker te weerhouden, verstoren of verhinderen de Services te gebruiken (zoals anderen stalken, intimideren of bedreigen, anderen aanzetten tot geweld of minderjarigen op enige manier kwaad doen),
(k) u niet inlaten met kettingbrieven, junkmail, pyramidespelen, spammen of andere ongevraagde berichten;
(l) geen advertenties plaatsen voor producten of diensten in de Services, behalve met onze schriftelijke toestemming vooraf;
(m) geen gebruik maken van datamining of soortgelijke methoden om gegevens in verband met de Services te verzamelen en te onttrekken; en
(n) de geldende wet niet schenden.

6. Kosten en betaling.

6.1 Belastingen en kosten van derden. U dient toepasselijke belastingen en toepasselijke kosten van derden te voldoen (met inbegrip van kosten voor telefonie, uw mobiele verbinding, uw internetprovider, uw abonnementsplan, creditcards, wisselkoersen of buitenlandse transacties). We zijn niet verantwoordelijk voor deze kosten. Neem contact op met financiële instelling voor vragen over kosten. We kunnen maatregelen nemen om de door u aan ons verschuldigde kosten te incasseren. U bent verantwoordelijk voor alle gerelateerde incassokosten en -uitgaven. Als u in een ander land bent gevestigd dan Nederland waarnaar u een transactie uitvoert, worden uw betalingen gedaan aan een buitenlandse entiteit.
6.2 Creditcardinformatie. Als u ons niet op de hoogte brengt van aanpassingen in uw betaalmethode, kunnen wij, om onderbreking van uw dienst te voorkomen, deelnemen aan programma’s die ondersteund worden door de aanbieder van uw creditcard om uw betaalinformatie bij te werken en u geeft ons toestemming om de kosten bij u in rekening te brengen met de bijgewerkte informatie die wij hebben verkregen.

7. Uw garantie- en vrijwaringsverplichtingen.

7.1Garantie.Door uw content op de Services te uploaden, stemt u ermee in dat u: (a) alle benodigde licenties en toestemmingen hebt om uw content te gebruiken en te delen en (b) de rechten hebt die nodig zijn om licenties volgens deze voorwaarden te geven.
7.2 Vrijwaring. U vrijwaart ons en onze dochtermaatschappijen, partnerbedrijven, leidinggevenden, werknemers, partners en licentiegevers van vorderingen, eisen, verlies of schade, inclusief redelijke advocaatskosten die voortvloeien uit of betrekking hebben op uw content, uw gebruik van de Services of Software of uw schending van deze voorwaarden.

8. Disclaimers van garanties.

8.1 Tenzij anders vermeld in de Aanvullende voorwaarden worden de Services en Software aangeboden “ZOALS-IS”. Voor zover wettelijk is toegestaan, wijzen we alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties van de hand, met inbegrip van de stilzwijgende garanties ten aanzien van niet-inbreukmakendheid, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Wij doen geen beloftes over de content binnen de Services. Bovendien wijzen we alle garanties van de hand dat (a) de Service of Software voldoet aan uw behoeften of constant beschikbaar, ononderbroken, tijdig, veilig of zonder fouten is of zal zijn; (b) de resultaten die kunnen worden verkregen via het gebruik van de Services of Software, effectief, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn; (c) de kwaliteit van de Services of Software voldoet aan uw verwachtingen; of (d) fouten of storingen in de Software worden opgelost.
8.2 Wij verwerpen specifiek aansprakelijkheid voor acties die voortvloeien uit uw gebruik van Services of Software. U mag de Services of Software naar eigen goeddunken en voor uw eigen risico openen en gebruiken en u bent zelf verantwoordelijk voor schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van en toegang tot de Services of Software.

9. Beperking van aansprakelijkheid.

9.1 Tenzij anders vermeld in de Aanvullende voorwaarden, zijn wij niet aansprakelijk voor u of iemand anders voor: (a) verlies van bruikbaarheid, gegevens, goodwill of winst, wel of niet te voorzien; en (b) speciale, incidentiële, indirecte, eruit voortvloeiende of als straf bedoelde schade (zelfs als wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van deze schade) inclusief degene (x) die voortvloeien uit het verlies van bruikbaarheid, gegevens of winst, wel of niet te voorzien, (y) gebaseerd op een theorie van aansprakelijkheid, inclusief contract- of garantiebreuk, nalatigheid of andere bedrieglijke acties of (z) voortvloeiend uit andere claims die voortvloeien uit of als gevolg van uw gebruik van of toegang tot de Services of Software. Door niets in deze voorwaarden wordt uw aansprakelijkheid voor grove nalatigheid, doelbewust wangedrag van u (of uw medewerkers), of overlijden of persoonlijk letsel beperkt of uitgesloten.
9.2 Onze volledige aansprakelijkheid in kwesties ten gevolge van of in verband met deze voorwaarden is beperkt tot  Euro 100 of het totaalbedrag dat u hebt betaald voor toegang tot de Service en de Software gedurende de drie maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid heeft geleid, welke groter is. Deze beperking is zelfs van toepassing als we zijn gewezen op de mogelijkheid dat de aansprakelijkheid het bedrag zal overschrijden, ongeacht of een beperkt rechtsmiddel in het wezenlijke doel ervan ontoereikend is.
9.3 De beperkingen en uitsluitingen in dit artikel 9 zijn van toepassing voor zover dit wettelijk is toegestaan.

10. Beëindiging.

10.1 Beëindiging door u. U kunt de Services op elk moment stopzetten. Als u uw account beëindigt, blijft u verantwoordelijk voor achterstallige kosten.
10.2 Beëindiging door ons. Als we deze voorwaarden beëindigen om een andere reden dan een dringende reden, proberen we u redelijkerwijs uiterlijk 30 dagen vóór beëindiging op de hoogte te stellen via het e-mailadres dat u aan ons verstrekt, met instructies voor het ophalen van uw inhoud. Tenzij vermeld in de Aanvullende voorwaarden, mogen wij op elk moment uw recht (op het gebruik van en uw toegang tot Services of Software) beëindigen als:
(a) u bepalingen in deze voorwaarden niet nakomt (of u zich dusdanig gedraagt dat u duidelijk niet van plan of in staat bent om u aan de voorwaarden te houden);
(b) u de kosten voor de Software of Services niet tijdig betaalt, indien van toepassing;
(c) we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld in gevallen dat de aanbieding van de Services of Software aan u in strijd met de wet is of in de toekomst zal zijn);
(d) wij ervoor kiezen de Services of Software, helemaal of gedeeltelijk, te stoppen (als het voor ons onpraktisch wordt de Services in uw regio te blijven aanbieden door wetswijzigingen); of
(e) uw gratis account gedurende een lange periode inactief is geweest.
10.3 Beëindiging door groepsbeheerder. Groepsbeheerders voor een Service, zoals “Agenses Insights” kunnen de toegang tot een Service van een gebruiker op elk moment beëindigen. Als uw groepsbeheerder uw toegang beëindigt, hebt u mogelijk geen toegang meer tot content die door u of andere gebruikers van de groep is gedeeld op een gedeelde werkruimte binnen die Service.
10.4 Voortbestaan. Bij afloop of beëindiging van deze voorwaarden blijven door u toegekende oneindige licenties, uw verplichtingen tot vrijwaring, onze uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid, en bepalingen voor geschillenbeslechting in deze voorwaarden van kracht. Wanneer de Services zijn verstreken of beëindigd, is het zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk dat de Software geheel of gedeeltelijk niet langer werkt.

11. Onderzoeken.

11.1 Screenen. Wij bekijken niet alle content die naar de Services wordt geüpload, maar wij kunnen beschikbare technologieën of processen gebruiken om op bepaalde soorten illegale content te screenen (bijvoorbeeld kinderporno) of andere verkeerde content of ander verkeerd gedrag (bijvoorbeeld patronen van activiteit die duiden op spam of phishing of sleutelwoorden die duiden op content voor volwassenen die buiten de volwassenenfilter worden ingevoerd).
11.2 Bekendmaking. Wij kunnen toegang verschaffen tot informatie over u of uw gebruik van de Services of het openbaar maken (a) als dit bij wet vereist is (zoals als wij een geldige dagvaarding of bevel tot huiszoeking ontvangen); (b) om op uw verzoek om klantenondersteuning te reageren of (c) als wij het naar ons goeddunken nodig achten de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van ons, onze gebruikers of het publiek te beschermen.

12. Wetgeving inzake exportbeperkingen.

De Software, Services, content en uw gebruik van de Software, Services en content vallen onder Amerikaanse en internationale wetten, beperkingen en voorschriften die van toepassing kunnen zijn op de import, de export en het gebruik van de Software, Services en content. U stemt ermee in om alle wetten, beperkingen en voorschriften na te leven.

13. Geschillenbeslechting.

13.1 Proces. U stemt ermee in dat bij problemen of geschillen u het eerst informeel probeert op te lossen door contact met ons op te nemen. Als een geschil binnen 30 dagen na indiening niet is opgelost, dienen u of Agenses vorderingen met betrekking tot deze voorwaarden, de Services of de Software op te lossen door middel van definitieve en bindende arbitrage, behalve dat u vorderingen mag indienen voor snelrecht als uw vorderingen hiervoor in aanmerking komen.
13.2 Regelgeving. De rechtszaken worden gevoerd in Amsterdam, Nederland.
13.3 Geen Groepsprocessen. Geschillen met ons kunnen alleen op individuele basis met ons worden opgelost en u mag geen zaak aanspannen als eiser of groepslid in een groepsproces, geconsolideerde of representatieve actie.
13.4 Voorlopige voorzieningen. Onverminderd het voorgaande gaat u in het geval van ongeoorloofde toegang door u of anderen tot of ongeoorloofd gebruik van de Services of content die in strijd is met deze voorwaarden, ermee akkoord dat Agenses het recht heeft om voorlopige voorzieningen te eisen (of een equivalent type onverwijlde voorziening) in elke jurisdictie.

14. Naleving van licenties.

Als u een onderneming, bedrijf of organisatie bent, kunnen we hoogstens eenmaal per twaalf maanden, nadat we u hiervan zeven dagen van tevoren in kennis hebben gesteld, een van onze medewerkers of een onafhankelijke auditor aanwijzen om te controleren (inclusief handmatige inspectie, elektronische methodes of beide) of u enige en alle Software of Services installeert en gebruikt volgens de geldige licenties van ons. Deze medewerker of auditor is dan verplicht om uw administratie, systemen en faciliteiten onder geheimhouding te inspecteren. Bovendien dient u aan ons alle records en gegevens te verstrekken waar wij om verzoeken, teneinde te controleren of de installatie en het gebruik van enige en al onze Software en Services door u voldoet aan uw geldige licenties van ons binnen dertig (30) dagen na ons verzoek. Als uit de inspectie blijkt dat u te weinig licenties voor de Software of Services bezit, dient u onmiddellijk benodigde licenties, abonnementen en eventueel achterstallig onderhoud en achterstallige ondersteuning aan te schaffen. Als de te weinig betaalde kosten meer dan 5% van de waarde van de verschuldigde licentiekosten bedragen, dient u ons redelijke kosten voor het uitvoeren van de controle te vergoeden.

15. Wijziging.

Wij mogen deze voorwaarden of aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een Service of Software aanpassen om bijvoorbeeld de veranderingen in de wet of veranderingen in onze Services of Software weer te geven. Bekijk de voorwaarden regelmatig. Wij zullen berichten over wijzigingen van deze voorwaarden op deze pagina plaatsen. Wij zullen berichten over aangepaste aanvullende voorwaarden in de betreffende Service of Software plaatsen. Door de Services of Software te blijven gebruiken of te openen nadat de herzieningen in werking zijn getreden, stemt u in met de herziene voorwaarden.

16. Diversen.

16.1 Engelse versie. De Engelse versie van deze voorwaarden wordt gebruikt wanneer deze moeten worden geïnterpreteerd of uitgelegd.
16.2 Kennisgeving aan Agenses. U kunt kennisgevingen naar ons sturen op het volgende adres: Agenses B.V., Padualaan 8, 3584 CH, Utrecht, The Netherlands, ter attentie van: General Counsel.
16.3 Kennisgeving aan u. Wij kunnen u op de hoogte stellen via e-mail, post, berichten binnen de Services of andere wettelijk aanvaardbare manieren.
16.4 Volledige overeenkomst. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de Services en Software en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons in verband met de Services.
16.5 Geen toewijzing. U mag deze voorwaarden of uw rechten en plichten onder deze voorwaarden alleen geheel of gedeeltelijk toewijzen of anderszins overdragen na onze schriftelijke toestemming, anders is een dergelijke poging nietig. We mogen onze rechten onder deze voorwaarden overdragen aan derden.
16.6 Scheidbaarheid. Als een bepaalde voorwaarde niet kan worden afgedwongen, heeft dit geen gevolgen voor de overige voorwaarden.
16.7 Geen verklaring van afstand.Als we een van deze voorwaarden niet afdwingen of uitoefenen, betekent dit niet dat we afstand doen van dat artikel.

17. DMCA.

Wij respecteren de Intellectuele-eigendomsrechten van anderen en wij verwachten van onze gebruikers hetzelfde. Wij reageren op duidelijke berichten van schending van auteursrechten in overeenkomst met de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”).

Probeer Het Nu Gratis!

Verbeter uw prestaties

Creëer nu een account!